comfortfoodstudio

Regulamin
Regulamin warsztatów kulinarnych Comfort Food Studio

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w warsztatach kulinarnych w studiach kulinarnych Comfort Food Studio, których Organizatorem jest Akademia Gotowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez Organizatora.
3. Usługi świadczone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług Organizatora. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Organizator lub Spółka – oznacza Akademia Gotowania Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Koszykowej 63, 00-667 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000515652, posiadającą NIP: 7010432934, REGON: 147336163.
2. Comfort Food Studio – oznacza lokal znajdujący się przy ul. Koszykowej 63, w którym świadczone są Usługi/Warsztaty kulinarne.
3. Usługa lub Warsztaty kulinarne-oznaczają aktywność organizowaną w studiach kulinarnych Comfort Food Studio.
4. Uczestnik – oznacza konsumenta lub przedsiębiorcę, który korzysta z Usług oferowanych przez Organizatora.
5. Umowa – oznacza umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, na mocy której Uczestnik nabywa prawo do udziału w Warsztatach kulinarnych.
6. Osoba fizyczna oznacza osobę zawierająca z Organizatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca -oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
8. Strona internetowa – oznacza serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.comfortfoodstudio.pl.
9. Fanpage na portal Facebook – oznacza stronę dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/ComfortFoodStudio/.
10. Voucher – voucher upominkowy, dostępny na Stronie internetowej w zakładce „Kup voucher”.
11. PayU oznacza serwis będący własnością spółki Payu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-166) przy ulicy Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000274399, posiadającej numer NIP: 7792308495 oraz numer REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944000,00 złotych, który został wpłacony w całości.
12. Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin.

III. Charakterystyka Usługi

1. Spółka organizuje Warsztaty/zajęcia kulinarne dla osób dorosłych, jak również dla dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w Warsztatach kulinarnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
2. Warsztaty kulinarne odbywają się w Comfort Food Studio lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora na Stronie internetowej.
3. Warsztaty kulinarne posiadają charakter praktycznej nauki. Organizator zapewnia Uczestnikom przekazanie za pośrednictwem prowadzącego wiedzy na temat przygotowywanych potraw oraz praktyczne przećwiczenie przygotowywania wybranych potraw. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zostaną przyswojone przez Uczestników Warsztatów kulinarnych.
4. Warsztaty kulinarne prowadzone są w języku polskim, chyba że w opisie danych Warsztatów kulinarnych umieszczonym na Stronie internetowej znajduje się informacja, że odbywają się one w innym języku.
5. Organizator oświadcza, że poszczególne edycje Warsztatów kulinarnych mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski. Organizator jednocześnie zapewnia, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym świadczenie Usług w tym języku.
6. Liczba miejsc na Warsztatach kulinarnych jest ograniczona i każdorazowo określana przez Organizatora w informacji dotyczącej Warsztatów kulinarnych widocznych na Stronie internetowej podczas dokonywania zakupu Usługi.
7. Informacje szczegółowe takie jak: temat Warsztatów kulinarnych, cena, data i godzina oraz przybliżony czas ich trwania, jak również menu oraz prowadzący określane są przez Organizatora każdorazowo na Stronie internetowej lub fanpage’u na portal Facebook przy opisie danych Warsztatów kulinarnych. Organizator przy opisie Warsztatów kulinarnych każdorazowo określa wymagany poziom umiejętności kulinarnych Uczestników.
8. Organizator, po uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia Warsztatów kulinarnych, tak aby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może także skrócić Warsztaty kulinarne, bądź zmienić ich program.
9. Warsztaty kulinarne, w zależności od program, mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

IV. Nabycie Usługi i sposób płatności

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do dokonania zakupu miejsca/miejsc na Warsztatach kulinarnych, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania dostępnych Usług oraz składania zamówień na Usługi niezbędne jest:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Uczestnik nabywając udział w Warsztatach kulinarnych akceptuje szczegóły dotyczące ich organizacji zaprezentowane na Stronie internetowej.
4. Uczestnik dokonuje zakupu miejsca/miejsc na Warsztatach kulinarnych poprzez wybranie tematu i daty Warsztatów kulinarnych, wypełnienie odpowiednich formularzy znajdujących się na Stronie internetowej oraz wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem Warsztatów kulinarnych.
5. W celu rejestracji na Stronie internetowej (założenie konta Uczestnika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Uczestnika. Przedsiębiorcy mogą zostać poproszeni dodatkowo o wskazanie danych firmy niezbędnych do wystawienia faktury VAT, tj. adresu oraz NIP.
6. Po zarejestrowaniu na Stronie internetowej każdorazowe następne logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. W celu usunięcia konta Uczestnika ze Strony internetowej należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres rezerwacje@comfortfoodstudio.pl.
8. Warunkiem sprzedaży Usługi jest zapłata za wybrane Warsztaty kulinarne w trakcie procedury składania zamówienia.
9. Realizacja przez Uczestnika procedury zakupu Warsztatów kulinarnych stosownie do algorytmu poszczególnych kroków prowadzących do finalizacji transakcji stanowi z chwilą jej zakończenia i potwierdzenia wybranego rodzaju płatności prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży Warsztatów kulinarnych.
10. Dokonanie płatności przez Uczestnika celem realizacji zakupu Usługi oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
11. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Warsztatów kulinarnych przez Organizatora, zakupionych przez Uczestnika.
12. W przypadku sprzedaży na odległość płatności odbywają się za pośrednictwem platformy www.payu.pl.
13. Uczestnik, który dokonał zakupu Warsztatów kulinarnych za pośrednictwem Strony internetowej jest informowany o przyjęciu zapisu na Warsztaty kulinarne informacją mailową przez Organizatora oraz o przyjęciu płatności przez platformę www.payu.pl.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Uczestnika dane na Stronie internetowej.
15. Organizator nie odpowiada także za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności za pośrednictwem platformy www.payu.pl.
16. Po uprzednim zaznaczeniu w formularzu zakupu Usługi opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Uczestnikowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) na wskazany przez niego adres e-mail.

V. Vouchery

1. Uczestnik ma możliwość zakupu vouchera upominkowego, dostępnego na Stronie internetowej w zakładce „Kup voucher”. Po zakupie vouchera na podany przez Uczestnika adres e-mail wysyłany jest kod, który Uczestnik może przekazać dowolnej osobie, która weźmie udział w Warsztatach kulinarnych zamiast Uczestnika.
2. Dostępne są trzy wersje voucherów: „Złoty Voucher” „Srebrny Voucher” “Miedziany Voucher”.
3. Złoty Voucher” może zostać wykorzystany na dowolne Warsztaty kulinarne organizowane przez Organizatora, zaprezentowane za pośrednictwem Strony internetowej.
4. „Srebrny Voucher” może zostać wykorzystany na Warsztaty kulinarne, których cena nie przekracza kwoty 295 zł.
5. „Miedziany Voucher” może zostać wykorzystany na Warsztaty kulinarne, których cena nie przekracza kwoty 195 zł.
6. Organizator nie zwraca, ani w żaden inny sposób nie refunduje różnicy pomiędzy ceną Warsztatów kulinarnych, a kosztem wykorzystywanego na Warsztaty kulinarne Vouchera. Każdy voucher może zostać wykorzystany tylko jeden raz.
7. Posiadacz Vouchera, w celu wzięcia udziału w Warsztatach kulinarnych zgodnych cenowo z wersją posiadanego Vouchera, po wybraniu interesującego go Warsztatu kulinarnego oraz po wpisaniu swoich danych (imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu) wybiera opcję „Voucher” w części „Metoda płatności”. W dalszej części posiadacz Vouchera jest proszony o podanie kodu, który został mu przekazany przez osobę kupującą Voucher.
8. Voucher może zostać przekazany dowolnej osobie, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystać go może tylko jedna osoba i tylko jeden raz. Za przekazanie Vouchera wybranej przez siebie osobie oraz za przekazanie kodu uprawniającego do skorzystania z vouchera i poinformowania jej o warunkach uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych określonych w niniejszym Regulaminie odpowiada osoba kupująca Voucher.
9. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu

VI. Ceny Warsztatów kulinarnych

1. Cena Warsztatów kulinarnych jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości Uczestników przy opisie danych Warsztatów kulinarnych za pośrednictwem Strony internetowej.
2. Organizator ma prawo stosować rabaty od cen podanych przy danych Warsztatach kulinarnych.
3. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych Warsztatach kulinarnych i obejmuje:
a. zajęcia grupowe z prowadzącym;
b. wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych;
c. korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych;
d. wydrukowane przepisy potraw przygotowywanych w trakcie Warsztatów kulinarnych;
e. udostępnienie fartucha kuchennego na czas prowadzenia Warsztatów kulinarnych;
f. wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas Warsztatów kulinarnych (ewentualnie inne napoje ujęte w opisie wybranych Warsztatów kulinarnych).

VII. Odstąpienie od Umowy, rezygnacja oraz odwołanie Warsztatów kulinarnych

1. Usługa oferowana przez Organizatora ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej, w związku z czym Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z brzmieniem art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
2. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w Warsztatach kulinarnych na co najmniej 3 dni przed ich terminem, Organizator zwraca Uczestnikowi całą uiszczoną przez niego opłatę w niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o rezygnacji.
3. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: rezerwacje@comfortfoodstudio.pl.
4. W przypadku nieobecności Uczestnika na Warsztatach kulinarnych bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Warsztatach kulinarnych po upływie terminu określonego w ust. 3 powyżej, tj. na dwa dni przed terminem opłaconych Warsztatów kulinarnych, na jeden dzień przed lub w dniu Warsztatów kulinarnych, Organizator zachowuje prawo zatrzymania pełnego wynagrodzenia za Warsztaty kulinarne.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów kulinarnych z ważnych powodów. Odwołując dane Warsztaty kulinarne Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin Warsztatów kulinarnych o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę Usługi, którą Uczestnik ma obowiązek wysłać drogą mailową do organizatora na adres katarzyna@comfortfoodstudio.pl, Organizator po poinformowaniu go drogą mailową przez Uczestnika o braku zgody na zmianę dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty z tytułu udziału w Warsztatach kulinarnych do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia mailowego.
6. Uczestnik, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w zakupionych Warsztatach kulinarnych, może wskazać inną osobę, która będzie w nich uczestniczyła zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres rezerwacje@comfortfoodstudio.pl, najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem Warsztatów kulinarnych, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w Warsztatach kulinarnych jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

VIII. Zasady uczestnictwa w Warsztatach kulinarnych

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas Warsztatów kulinarnych podstawowych zasad higieny.
2. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora Warsztatów kulinarnych o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o wszelkich uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas realizacji Usługi, w której bierze udział.
3. Poinformowanie Organizatora, zgodnie z brzmieniem ust. 2 powyżej, nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
4. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach kulinarnych wykorzystywane są produkty, które mogą wywoływać reakcje alergiczne u Uczestników (np. orzechy, migdały, ryby itd.).
5. Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Warsztatach kulinarnych, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę.
6. W przypadku uczestniczenia w Warsztatach kulinarnych, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z osobą prowadzącą Warsztaty kulinarne.
7. Organizator zastrzega, że podawany w opisie Warsztatów kulinarnych program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez przesłanie maila z zapytaniem na adres mailowy: rezerwacje@comfortfoodstudio.pl.
8. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Warsztatów kulinarnych sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane w trakcie Warsztatów kulinarnych, o ile nie zmienia to ich charakteru ani program.
Uczestnik nie może korzystać podczas Warsztatów kulinarnych z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów kulinarnych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach promocyjnych na administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, w tym Stronie internetowej oraz profilu na portal Facebook.

IX. Odpowiedzialność

1. Organizator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony internetowej, zapewniając poprawność jego działania. Organizator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, jak również ich bezbłędnego działania.
2. Organizator prowadzi także bieżący nadzór techniczny i sanitarny miejsca, w ktorym prowadzone są Warsztaty kulinarne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. działania i zaniechania dokonane przez Uczestnika podczas odbywania się Warsztatów kulinarnych.
b. szkody materialne lub szkody powstałe na zdrowiu Uczestników w trakcie odbywania się Warsztatów kulinarnych spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestników,
c. niewłaściwe i nie zawinione przez Organizatora działanie mechanizmów Strony internetowej,
d. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Uczestnicy korzystają ze Strony internetowej o ile takie działania Uczestników nie stanowią normalnego korzystania ze Strony internetowej zgodnie z jego przeznaczeniem,
e. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Uczestników Warsztatów kulinarnych,
f. szkody powstałe w wyniku działania Siły wyższej,
g. szkody będące skutkiem naruszania przez Uczestników praw osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Uczestnicy, a które uniemożliwiają lub ograniczają im korzystanie ze Strony internetowej i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
5. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

X. Reklamacje

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją Strony internetowej. W miarę możliwości Organizator wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych tj. pomiędzy godz. 24:00 a 6:00 rano. Organizator dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Uczestników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności.
2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Strony internetowej oraz świadczonych przez organizatora Usług mogą być reklamowane przez Uczestnika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Organizatorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres rezerwacje@comfortfoodstudio.pl. W celu usprawnienia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację powinna ona zawierać w swojej treści dokładny opis i powód reklamacji.
3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Organizator rozpatruje reklamację oraz informuje Uczestnika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Organizator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Uczestnika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

XI. Autorskie prawa majątkowe

1. Strona internetowa oraz wszelkie zawarte na niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Strony internetowej treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe należą do Organizatora. Dotyczy to również wszelkich materiałów przekazywanych Uczestnikom podczas Warsztatów kulinarnych. Prawa autorskie związane z Usługami świadczonymi przez Organizatora podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Uczestników jakichkolwiek elementów graficznych, słownych, treści stanowiących przedmiot praw przysługujących Organizatorowi, za wyjątkiem banerów promujących Organizatora oraz w sytuacjach wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Organizatora.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zakupu Usług. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Organizatora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Uczestnika zakupu Usług na Stronie internetowej.
2. Uczestnik może wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystywanie przez Organizatora jako administratora danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxu na Stronie internetowej.
3. Administratorem danych osobowych dotyczących Uczestników jest Organizator.
4. Organizator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Uczestnika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Uczestnika podczas dokonywania zakupu Usługi.
5. Organizator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Uczestnika podczas procesu zakupu Usługi.
6. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Organizatora dostępu do tych informacji jest wyłącznie usprawnienie prowadzonej działalności, w szczególności:
a. zakupu Warsztatów kulinarnych,
b. przesyłania informacji na temat wybranych Warsztatów kulinarnych,
c. przesyłania przepisów kulinarnych po przeprowadzonych Warsztatach kulinarnych.
7. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego, jak również jest uprawniony do ich zmiany.
8. W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych ze Strony internetowej Uczestnik powinien przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika.
9. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: rezerwacje@comfortfoodstudio.pl.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej każdorazowo przed dokonaniem zakupu Warsztatów kulinarnych.
2. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z Usług Organizatora.
3. Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie internetowej zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
7. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługami należy kierować:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: rezerwacje@comfortfoodstudio.pl;
b. telefonicznie pod numerami: +48 691 691 502

Scroll to Top